Ekologie


Jednou z důležitých oblastí strategie společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. je ochrana životního prostředí. Vedení společnosti se trvale zavazuje důkladnou prevencí snižovat negativní environmentální dopady a neustále zlepšovat vztah k životnímu prostředí.

KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se zavazuje:

Vstupem ČR do EU začala naše společnost respektovat a plnit závazky plynoucí z legislativy EU (vypracování plánu odpadového hospodářství, žádosti o integrované povolení atd.)

Ekologický provoz plynové kotelny byl v roce 1996 ještě zlepšen instalací nových dokonalých regulátorů plynového paliva, které zaručují trvalý optimální režim hořáků. Pravidelně se provádí měření emisí autorizovanou firmou.

Třídění odpadů probíhá, v souladu s platnými zákony, již v místě vzniku. Je vedena jejich centrální evidence a jejich skladování je zabezpečeno ve speciálních boxech vybudovaných výhradně pro tento účel. Skladování a likvidace těchto odpadů se provádí v souladu s platnými předpisy.

Společnost věnuje velkou pozornost dodržování stanovených limitů povoleného znečištění odpadních vod. Pomocí dílčích opatření se podařilo snížit množství odpadních vod a snížit jejich znečištění, avšak i přesto celé vodní hospodářství bude ještě vyžadovat zásadní rekonstrukci a modernizaci. Nepůjde již jen o snížení znečištění užitkové vody, ale i o její úpravu tak, aby mohla být bezpečně používána v chladících systémech strojů a v celé řadě technologických zařízení.

 

 


Zpět na hlavní stranu